زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
معرفي مختصر كميسيون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی                                                                                                                      
معرفي مختصر كميسيون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در سال 1382 با درنظرداشت مفاد فیصله بن و طبق ماده 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف به ایجاد یک ادارۀ سالم، حسابده، شفاف، مدرن، دموکراتیک و مدیریت موثر منابع عامه برای خدمات بهتر به شیوه عادلانه و منصفانه میباشد. 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از دو بورد مستقل و چهار ریاست عمومی تشکیل گردیده است که ذیلا از آنان نام میگیریم : بورد مستقل تعیینات، بورد رسیده گی به شکایات، ریاست عمومی د ارالانشای اصلاحات اداری، ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی، ریاست عمومی اداره خدمات ملکی و ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها.
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها:

ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه که قبلاً به نام دارالانشای ارتقای ظرفیت ها یاد میشد،  مسؤل بلند بردن ظرفیت ها در ادارات خدمات ملکی، مسؤل رهبری تأمین روابط موثر با تمویل کننده گان بین الملی و مدیریت همکاری های تخنیکی میباشد.

ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها یکی از بخش های مهم  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بشمار می آید که مسؤل طرح و تطبیق پروژه ها و پروگرام های انکشافی مهم میباشد که ازطریق پروگرام های متختلف ارتقای ظرفیت ها و پروسه شفاف و آزاد،  متخصصین داخلی و خارجی را در وزارت خانه ها و ادارات دولتی جهت تقویت این ادارت، استخدام می نماید. ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها همچنان با طرح و تطبیق موثر برنامه ها ی  انکشافی ارتقای ظرفیت ها سعی می نماید تا سیستم رقابتی را در ادرات دولتی بالا ببرد، بخش های مهم مدیریتی را تقویه و مؤثرسازد، متخصصین با تجربه را در ادارت مختلف خدمات ملکی استخدام نماید،  سیستم های موثررا جهت تطبیق اصلاحات اداری انکشاف  دهد و از کمک های تخنیکی ومالی استفاده درست و بجا نماید.

ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها درهمکاری  با  شرکای بین المللی، تمویل کننده گان ، وزارت خانه ها و ادارات دولتی مسؤول طرح و تطبیق تمام پروژه های انکشافی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میباشد وسعی مینماید تا با هماهنگی ستراتیژیک و استفاده مؤثر از کمک های تخنیکی و مالی تمویل کننده گان  پروگرام ها و پروژه های مذکور را طرح و به شکل درست آن تطبیق نماید.
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه تا اکنون پروژه های مهم ذیل را تطبیق نموده است:

1. پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج از کشور (AEP )
2. پروگرام شمولیت جانبی  (LEP) 
3. پروگرام ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان (CAP)
4. پروگرام جذب متخصصین افغان مقیم در کشورهای اتحادیه اروپا(PAEP/ EU)
5. پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)
6. پروژه انکشاف نهاد های داخلی (NIBP)
7. پروژه آزمايشی محلی (SNLP) 


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS