زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
یک برنامه اصلاحی و ارتقاء ظرفیت که رهبری آنرا افغانها بعهده دارند                                                    
یک برنامه اصلاحی و ارتقاء ظرفیت که رهبری آنرا افغانها بعهده دارندواحد حمایت پروژه وزارت مالیه و واحد حمایت پروژه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مباحثات تخنیکی مفصلی را با وزارتهای ذیعلاقه راه اندازی نموده اند. درین نشستها پرزنتیشن مفصلی به مقامات رهبری ارشد (بشمول وزراء، معینان، رؤسای عمومی و سایر کارمند ارشد)وزارتهای ذیل ارائه گردید:  

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت اقتصاد، وزارت فوائد عامه، وزارت صحت عامه، وزارت کار، اموراجتماعی، شهداء و معلولین، وزارت عدلیه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب، وزارت معادن، وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی و وزارت مبارزه با مواد مخدر.

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) بطور مفصل به مقامات رهبری هر وزارت توضیح و تشریح گردیده و به تمام سوالات مربوط به آن توسط اعضای تیم برنامه (CBR) هر دو اداره پاسخ ارائه گردید. علاوه بر ارائه پرزنتیشن، تیم متذکره فورمه درخواستی مقدماتی برنامه را با مقامات رهبری ادارات فوق الذکر مرور نموده طریقه خانه پری نمودن فورمه را، که برای تصمیمگیری درمورد مرحله ییکه وزارت درآن قرار دارد ضروری میباشد، توضیح نمود. یک نقل ضوابطی که ادارات باید قبل از  واجد شرایط بودن برای برنامه دارا باشند به مقامات رهبری ادارات تقدیم گردید تا ادارات به نحوه یی بدست آوردن منابع از برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج بلدیت حاصل نمایند.

درخواست های مقدماتی درین زمینه توسط وزارتهای آتی ارسال گردیده است:وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، وزارت معارف، وزارت تجارت و صنایع و وزارت احیاء و انکشاف دهات. 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS