زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
بروشورها                                                                                                           
بروشورها: ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها برای اینکه ازخدماتش همه گان آگاهی داشته باشند پیرامون پروژه های خویش به شمول برنامه ظرفیت برای مدیریت، پروژه انکشاف نهاد های داخلی و پروژه هایکه به پایه اکمال رسیده است، بروشورهای مسلکی طرح و چاپ میکند که این بروشورها  خدمات و فعالیت های هر پروژه را بیان میکند و خواننده گان را جذب میسازد تا نکات مهمی را درباره کارکردهای ریاست عمومی بدانند  

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS