ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
بروشورونه                                                                                                          
بروشورونه: د پروګرامونو دطرحې اومديريت لوې رياست ددې لپاره چې د كارونو او خدمتونو په اړه يي ټول خلكي په ښه توګه پوه شي د خپل هر پروګرام په اړه مسلكي بروشورونه طرحه او چاپوي چې دغه بروشورونه د مديريت لپاره د ظرفيت د پروګرام، د كورنېو بنسټونو دپراختېا دپروژې او نورو هغو پروګرامونو په اړه چاپ شوي اوس چې پاې ته رسيدلي، دغه بروشورونه دهريوپروګرام خدمتونه او چارې بيانوي او لوستونكي دي ته جذبوي چې د لوې رياست د كړو په اړه مهمو ټكو باندې پوه شي.  

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS