زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
   تصور در مورد آینده                                                                                               
بادرنظرداشت شرایط فعلی، از پروسه انتقال تا تأمین نظم و قانون و ثبات، رشد اقتصادی، انکشاف اجتماعی و رفاه عامه که در محراق توجه پالیسی حکومت قرار دارد، تأسیس اداره خوب یکی از استراتیژیهای عمده جهت تطبیق پالیسیهای متذکره میباشد.

ایجاد یک اداره قانونمند با داشتن ظرفیت کامل ازطریق اصلاح سیستم اداری کشور تمرکز حکومت داری و اداره خوب را تشکیل میدهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت بر مبنای نتایج (CBR) را در همکاری نزدیک با بانک جهانی، در چارچوب تأسیس یک اداره مؤثر و باکفایت با استفاده از تجاربی حاصله از تطبیق برنامه های اصلاحی و در نظرگرفتن تجارب کشورهای منطقه درین مورد، طرح نموده است.

این برنامه با توجه به سه اصل عمده طرح گردیده است: بسیج منابع برای اصلاحات جامع با خود داری از روشهای پراگنده و نامنظم، تشویق احساس مالکیت در داخل وزارتخانه ها با درنظرداشت چارچوب اصلاحات بشمول اصلاحات اداری و سکتوری با درک این حقیقت که اصلاحات یک پروسه دراز مدت و زمان گیر میباشد.

پروژه متذکره دارای یک کمیته رهبری که ریاست آنرا رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزیر مالیه بعهده دارند بوده و همچنان دارای یک کمیته مدیریت پروژه میباشد که اعضای آنرا .رئیس بودجه وزارت مالیه و رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون اصلاحات اداری تشکیل میدهد

تصامیم استراتیژیک و پالیسیهای مهم پروژه مذکور توسط کمیته رهبری انکشاف و تصویب گردیده درحالیکه واحدهای حمایت پروژه در ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها/کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه عملیات روزمره پروژه را انجام داده  و تطبیق تصامیم اتخاذ شده درمورد پروژه را پیگیری خواهند نمود.

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS