زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکبار دیگر بالای تعهد اش جهت بذل مساعی  دوامدار ارتقای ظرفیتهای داخلی، تأکید نمود.  

NIBP Staff Meeting

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بتاریخ 3 میزان 1392 (مطابق 25 سپتمبر 2013) جلسه عمومی کارمندان پروژه انکشاف نهاد های داخلی (NIBP) را تدویر نمود.   

پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP)  یک پروژه ملی/داخلی ارتقای ظرفیت میباشد که در هر سه سطح نهادی، ساختاری و انفرادی به هدف بهبود بخشیدن عرضه خدمات از طریق خدمات ملکی پاسخگو، منظم و کارا ظرفیت ها را ارتقاء میبخشد. این پروژه که در جنوری 2010 آغاز گردید رو به اختتام بوده و در دسمبر 2013 پایان می یابد. درجریان این چهار سال، پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP) تعدادی از وزارت های کلیدی چون وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت وهوا نوردی ، وزارت شهداء و معلولین و امور اجتماعی ، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، وزارت صحت عامه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  و واحدهای ولایتی آنها را حمایت نموده است.

جلسه تحت ریاست رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تدویر یافت که درآن مشاورین بین المللی ارتقای ظرفیت و آمرین داخلی ارتقای ظرفیت اشتراک ورزیده بودند. محترم روح الله عثمانی رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه ها (رئیس جلسه) یک باردیگر روی تعهد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای دوام مساعی ارتقای ظرفیت های داخلی تأکید نمود. موصوف اظهار داشت که حکومت افغانستان در سالهای اخیر به پیشرفت های متعددی چون ظرفیت بهتر ساختن پالیسی ها، افزایش عواید و توانایی مصرف بیشتر بودجه  نایل گردیده است. ایشان تأکید نمودند، که با وجود همه این دست آوردهای ملی، ما باید به تمرکز خویش در رابطه به تلاشهای ارتقای ظرفیت داخلی ادامه دهیم.

 

ایشان توضیح نمودند که تلاش ها در جهت ارتقای ظرفیت آینده ما، باید بیشتر بالای مفکوره استراتیژیک اتکاء بخود متمرکز باشد. ایشان یاد آور شدند که ما بزودی کاهش کمک های پولی را  تجربه خواهیم نمود که ما را مجبور خواهد ساخت تا درمورد استفاده مناسبتر کمک های ادارات تمویل کننده اطمینان حاصل نماییم؛ تا کمک های مذکور تأثیرات بیشتر داشته و نتایج مثبت و پایه دار را در قبال داشته باشد.  

موصوف از پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP) ستایش نموده و اظهار داشت که ما درجهت بهبود ظرفیت استراتیژیکی و عملیاتی نهادهای دولتی خویش تلاشهای زیادی بخرچ داده ایم، اما نیاز به آن داریم تا به تلاشهای خود درین عرصه ادامه دهیم. عثمانی روی تعهد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ادامه این پروژه تأکید نموده و از تمام اشتراک کننده ها تقاضا نمود تا مشوره های سازنده شانرا در رابطه به دور بعدی این پروژه ارائه نمایند.

آقای عثمانی روی این واقعیت تأکید نمود که پروژه آینده (NIBP) باید متمرکزتر و مؤثرتر باشد. موصوف فرمودند که دور بعدی پروژه باید با مقاصد واهداف استراتیژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در اسناد مهم ملی مانند " بسوی خود کفایی: دیدگاه استراتیژیک برای دهه انتقالی" و "برنامه های مربوطه اولویت های ملی -  NPPs - تذکر یافته، مطابقت داشته باشد. موصوف اشتراک کنندگان را تشویق نمود تا نظریات شانرا در زمینه مفصلاّ ارائه نمانید زیرا آنها در محور کار پروژه قرار داشته و درمورد آگاهی عمیقتر دارند.

اشتراک کنندگان (داخلی و بین المللی) ازین ابتکار استقبال نموده و از مفکوره جمع آوری نظریات و تفکر درمورد روش و مؤلفه های دوربعدی پروژه حمایت خویش را اظهار داشتند. ایشان تأکید داشتند که پروژه باید در دور بعدی خود دارای یک روش بیشتر متمرکزسکتوری بوده همچنان حمایت اش را به نهادهای منطقوی و ولایتی نیز توسعه و گسترش بخشد. هماهنگی پروژه باید با سایر برنامه ها/پروژه های ارتقای ظرفیت تقویه گردیده و تلاش های بیشتر غرض حصول اطمینان درمورد اینکه پلان های ارتقای ظرفیت درمطابقت کلی با پالیسی ها و دیدگاه های استراتیژیک  طرح شود، صورت گیرد.

در اخیر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکبار دیگر روی تعهد اش برای تکمیل اسناد دور بعدی پروژه بوقت معینه آن تأکید ورزید. کمیسیون همچنان تعهد نمود تا در همکاری نزدیک با اداره انکشافی ملل متحد (UNDP) ، سایر ادارات تمویل کننده و نهادهای مربوطه دولتی کار نماید تا به این وسیله زمینه را غرض عبور به مرحله بعدی پروژه و حمایت دوامداری را برای ارتقای ظرفیت وزارتها و ادارات مستقل دولتی فراهم نماید. 


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS