زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج از کشور  (AEP)                                                                          
پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج از کشور  (AEP)

مرور کلی:
پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج پروسه گمارش متخصصین افغان دارا ی مهارت عالی مقیم  در خارج از کشوررا در اداره های عامه افغانستان به پیش میبرد. درتطبیق این پروگرام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و بخش های مختلف آن با فراهم آوری خدمات رول مرکزی داشت .

صندوق امانت برای بازسازی افغانستان که از طرف بانک جهانی ادارۀ میشود از روند بازسازی افغانستان حمایت میکند البته کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این پروگرام را با کمک وهمکاری سازمان بین المللی مهاجرت تطبیق میکرد. هدف اساسی این پروگرام شناسایی و جذب کادر های متخصص (متخصصین افغان مقیم خارج) با داشتن تجارب قابل ملاحظه در ساحات بازسازی و انکشاف بوده تا از آنها در وزارت های کلیدی و دیگر نهاد های دولتی جهت بالا بردن سطح مؤثریت خدمات دولت، نظارت از اصلاحات اساسی و پالیسی های ضروری استفاده به عمل آید.

 همچنان هدف پروگرام دوساله متخصصین افغان مقیم خارج  (AEP) فراهم آوری کمک های تخنیکی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی, تقویت این اداره در راستای ایجاد سیستم استخدام بر بنیاد اصل لیاقت و شایستگی و ارائه طرزالعمل های ضروری جهت شناسایی و استخدام 60 متخصص با تجربه و مسلکی افغان مقیم  درخارج از کشور در اداره عامه افغانستان میباشد.

کمیته اجرائيوی صندوق امانت برای بازسازی افغانستان از روند استخدام این پروگرام نظارت می کرد که هدف آن استخدام 60 متخصص مجرب و مسلکی در پست های مشاوریت برای یک دوره دو ساله میباشد، بود.تمام فیصله های به کار گماری افراد از طرف کمیته مذکور صورت می پذیرفت، تمرکز بیشتر این پروگرام شناسایی دقیق افغان های مسلکی و با تجربه به پست های مشارویت بود البته درین راستا بعضی مشاروین در قسمت شناسایی متخصصین و آوردن آنها به افغانستان مسؤولیت تمامی تنظیمات لوژیستیکی و غیره را بعهده داشتند.

کمیته اجرائيوی مصارف متخصصين افغان مقيم خارج را که علاقمند اشتراک دربازسازی کشور خود بودند می پرداخت. با متخصصین از شش الی دوازده ماه قرارداد بسته میشد و قابلیت تمدید را هم داشت. به منظور شفافیت در روند استخدام طرزالعمل های استخدام براساس لیاقت و شایستگی و میکانیزم منظم حقوق و مزد در مطابقت با اصول اداره طرح گردیده بود.

اهداف پروژه :
 همچنان هدف پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج  (AEP) فراهم آوری کمک های تخنیکی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تقویت این اداره در راستای ایجاد سیستم استخدام بر بنیاد اصل لیاقت و شایستگی با ارائه طرزالعمل های ضروری جهت شناسایی و استخدام متخصصین افغان با تجربه و مسلکی مقیم  در خارج از کشور و جا بجا کردن آنان در ادارات دولتی ملکی افغانستان میباشد.

تطبیق پروژه:
مسؤولیت تطبیق پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی سپرده شده بود و دو فرمان ریاست جمهوری فرمان شماره 25 و شماره 26 پروسیجرهای تطبیق این پروگرام ، صلاحیت های نظارتی و تشکیلی کمیته شورای وزیران، فعالیت های یک کمیته اجرائیوی، شرح وظایف کلی، شرایط انتخاب متخصصین افغان و شرح وظایف یک مشاور اجرائیوی را شرح مینمائید.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS