زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروژه ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان (CAP)                                                                   
پروژه ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان (CAP)

مرور کلی: 
 کمبود ظرفیت یکی از چالشهای عمده در راستای انکشاف افغانستان به شمار میرود. بدین اساس پروژه ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان بیشتر به ارتقای پایدار ظرفیت از طریق خدمات مربیگری ومشاورتی توسط یک گروپ منتخب مربیان/ مشاورین خارجی و داخلی توجه و تلاش مینماید. این مربیون / مشاورین کارمندان خدمات ملکی را جهت پاسخگویی به نیازمندی های وزارت ها / ادارات مربوطه کمک و همکاری می نمودند. 

این پروژه سعی میکرد تا از طریق خدمات مشاوریت و مربیگری سیستمهای نهاد های  دولتی را تقویه، سطح دانش مدیریتی و رهبری کارکنان ملکی را در مرکز و ولایات کشورارتقا دهد.

دستآورد های مهم این پروژه را میتوان اینگونه بیان داشت:
•    ارتقای ظرفیت جهت تطبیق پالیسی ها و اصلاح نهاد ها در مرکز و ولایات کشور به خاطر عرضه خدمات بهتر.
•    انکشاف ظرفیت سازمانی دارالانشاء ارتقای ظرفیت ها

پروگرام ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان درنظر داشت تا 85 تن مشاروین  و مربیون خارجی  و داخلی را که 30 تن آنان را کارمندان خدمات ملکی خدمات کشورهندوستان طبق یک موافقتنامه میان دولت اسلامی افغانستان و دولت هندوستان ، 30 تن دیگر از مشاروین خارجی از مارکیت آزاد و 25 تن مشاورین داخلی تشکیل میداد، استخدام نماید البته این ارقام نظر به توانایی تطبیق هر بخش پروژه قابل تغییربود.

اهداف پروژه : 
پروژه ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان سعی میکند تا با آموزش کارکنان و ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی به شمول مدیران و تیمهای آنان در اجراآت خدمات ملکی تسهیلات فراهم گردد.همچنان این پروژه کوشش میکند تا ازطریق گمارش مربیان و مشاورین با تجربه در وزارت خانه ها و ادارات دولتی سطح ظرفیت فردی و سازمانی کارکنان را بلند برده تا باعث پیشرفت در امورات وزارت خانه ها گردد.

تطبیق پروژه :
اداره انکشافی سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این پروژه را مشترکآ طرح کردند . امورات تطبیق ابتدایی این پروژه را اداره توسعه ملل متحد به پیش میبرد که  درمرحله دوم این مسوولیت به دارالانشاء ارتقای ظرفیت ها سپرده شد. بورد پروژه که درآن معاون رئيس عمومی اداره توسعه ملل متحد، رئيس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نماینده کمیته اجرایوی دولت اسلامی افغانستا ن عضویت داشتند، امورات پروژه را نظارت میکردند. البته اداره انکشافی سازمان ملل متحد یکی از همکاران عمده این پروژه بود و تمام کمک های مالی و تخنیکی را جهت تطبیق پروژه و دستآرود آن مهیا میساخت. همچنان مدیرپروژه، امورات یومیه عملیاتی پروژه را ملاحظه میکرد و مسؤولیت برآورده شدن اهداف  و پلان ها را نیز بعهده داشت.این پروژه در دارالانشاء ارتقای ظرفیت ها موقیعت داشت و ازطرف دارالانشاء اداره و حمایت میشد. قابل یادآوریست که این پروژه ارتباط مستقیم با پروگرام های دیگرارتقای ظرفیت ها داشت.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS