زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروگرام شمولیت جانبی (LEP)                                                                                        
پروگرام شمولیت جانبی (LEP)

مرور کلی :
پروگرام شمولیت جانبی بخشی از یک طرح بزرگ ارتقای ظرفیت از طریق متخصصین افغان بوده که این برنامه انگیزه را برای متخصصین افغان فراهم مینماید تا خدمات ملکی را به عنوان یک مسیر شغلی شایسته مشاهده نمایند. و پروگرام شمولیت جانبی در سال 2005  بعد از موافقه اداره صندوق امانت برای بازسازی افغانستان جهت شناسایی افغان های با تجربه و مسلکی در دراخل و خارج و استخدام آنها به حیث کارکنان ملکی در ادارات دولتی و وزارت خانه ها جهت  اصلاح سازمانی، رشد منابع بشری، طرح و اداره پروگرام ها انکشافی آغاز گردیده است.

این برنامه در دو بخش مورد تطبیق قرار گرفت در  بخش نخست و امتحانی آن توقع استخدام 100 تن متخصصین از کابل درنظرگرفته شد، درحالیکه در بخش دوم انتظار تقرر 1500 متخصصین را به دنبال داشت از آنجایئکه برنامه شمولیت جانبی و متخصصین افغان مقیم خارج تحت برنامه ظرفیت برای مدیریت درآمدند استخدام افراد نیز به پرو گرام ظرفیت برای مدیریت تعلق گرفت.

اهداف پروژه:    
هدف اولیه پروگرام شمولیت جانبی استخدام یک تعداد قابل ملاحظه از متخصصین شایسته بخصوص از سکتور های غیر دولتی مانند موسسات غیر دولتی (NGO) ، موسسات ملل متحد  و مجامع تمویل کننده میباشد. از آنجائیکه اطمینان خاطر برای کارکنان این پروژه در آخر قرارداد وجود نداشت، بیشتر توقع میرفت که مشاورین موجود اداره های مذکور را در پست های مربوط جذب نمایند. هدف دوم این پروگرام کمک به آن وزارت ها و ادرات است که پروگرام اصلاحات در آنها هنوز آغاز نگردیده است. پروگرام شمولیت جانبی همچنان وضیعت و شرایط قرارداد یک تعداد زیاد از متخصصین افغان را که در سیستم معاشات دو گانه تمویل کننده گان و یا قرارداد مشاوره ای داشته وبه صفت کارمندان برحال  وزارت ها و ادارات دولتی فعالیت مینمایند، منظم مینماید.

تطبیق پروژه:
این پروگرام نیز مانند پروگرام استخدام متخصصین افغان مقیم در خارج از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تطبیق میشد دارالانشای کمیسیون درخواست های کاندیدان پروگرام را ارزیابی میکرد درحالیکه پروسه استخدام آنها را بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به پیش میبرد. بعد از ایجاد دارالانشای ارتقای ظرفیت ها درسال 2006 تمام مسؤولیت ها از قبیل مدیریت منابع بشری، مدیریت مالی و اداری بدوش دارالانشای ارتقای ظرفیت ها سپرده شد. البته دارالانشای مذکور تمام پروپوزل های مربوط را از ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون بدست می آورد و طبق طرزالعمل پروگرام شمولیت جانبی پروسه استخدام را اداره و به پیش میبرد.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS