زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)                                                                              
پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)
مرور کلی:
مقصد از پروگرام ظرفیت برای مدیریت که توسط صندوق امانت برای بازسازی افغانستان تمویل گردید، ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات دولتی و تداوم اجراآت مؤثر بست های مدیریتی وزارت خانه های که مسوول ارائه خدمات میباشند،است و همچنان مکمل کمک های مشاوریت تخنیکی تمویل کننده گان میباشد.هدف اساسی پروگرام ظرفیت برای مدیریت عرضه خدمات بهتر و مؤثر به مردم افغانستان به ویژه در ولایات و بهبود در استفاده مؤثر از منابع مالی به شمول کمک های که از جانب جامعه بین المللی فراهم میگردد . جهت نیل به اهداف فوق پروگرام ظرفیت برای مدیریت سطح توانایی، تحرک و اطمینان مدیران را درخدمات ملکی افغانستان  به شکل فردی و گروپی انکشاف میدهد.

توجه اولیه پروگرام حمایت از اجراآت عمومی در سطوح بالای مدیریتی میباشد که شامل مدیریت منابع بشری، مدیریت مالی، طرح و تطبیق پالیسی ها میشود. این بست های مشاوریت نیست اما در در بعضی موارد بر اساس تقاضا و ضرورت همان اداره جهت پیشبرد بهتر امورات مشوره میدهند.

علاوه بر آن پروگرام ظرفیت برای مدیریت بالای پست های مهم وزارت های مختلف که در پروسه مدیریت تغییر سهم دارند نیز توجه خاص دارد.

توقع میرود که این پروگرام با استخدام 240 تن متخصص در وزارت خانه ها و ادرات دولتی مربوطه تغییرات مثبت به بار آرود.

این برنامه براساس اصل لیاقت و شایستگی با درنظرداشت پروسیجرهای بانک جهانی و موافقه جمهوری اسلامی افغانستان و ستندرد های بین المللی، افراد مسلکی و شایسته را استخدام و با آنها از دو الی سه سال قرارداد مینمایند.

وزارت خانه و ادارات دولتی که از پروگرام ظرفیت برای مدیریت مستفید میشوند شاهد اجراآت مثبت و پیشرفت  قابل ملاحظه در عرضه خدمات بهتر میباشند. این یک مدلل خوبی از کارکرد های گماتشه شده گان این پروژه است که مؤظف به وقف قابل توجهی از وقت خود برای معرفی سیستم های مؤثر کاری و ارتقای ظرفیت منابع بشری در واحد های خود میباشند. 

اهداف برنامه:
بهبود عملکرد مدیریتی دیپارتمنت های کلیدی که با یکی یا تمام ساحات عمومی مدیریتی مانند مدیریت مالی، طرح پالیسی ها و مقررات، و اداره ارتباط دارند. نتایج مشخص در استفاده مؤثر از منابع بودجوی و تأثیرات سریع و مؤثر انکشافی در عمل داشته باشد.
تطبیق برنامه:
برنامه ظرفیت برای مدیریت از طرف ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه های  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تطبیق میگردد.  رئيس عمومی رياست عمومی طرح  و مدیریت برنامه ها و رئيس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف به دادن راپور دربارۀ نتایج برنامه، بودجه برنامه  و کار سالانه پروگرام به کمیته نظارت اصلاح اداره عامه هستند.

طریقه ارایه درخواست ازطرف اداره مستفید شونده:

شرایط  و معیارها

•    باید ازجمله پنج بخش مهم مدیریتی (مدیریت منابع بشری، مدیریت مالی، طرح طرزالعمل و  پالیسی، مدیریت پروژه ها و مدیریت اداری) باشد.
•    پست های که تحت حمایت این پروگرام قرار میگیرند باید شامل تشکیل بوده و پست های بلند و نیمه بلند مدیریتی باشد.
•    مسؤولیت پست مدیریتی باشد و ضرورت به تغییرات رهبری کننده داشته باشد ویا ممکن اجراآت مدیریتی اداره تقاضا کننده را بهبود بخشد و یا پیشنهاد:
-    با استفاده از نسخه تجویز شده تکمیل گردیده باشد.
-    قابل تنظیم در بودجه دست داشته برنامه باشد.

حق اولویت به آن ادارات دولتی محلی در نظر گرفته شده است که مسؤول خدمات اساسی به مردم بوده ولی ظرفیت های کاری آنها محدود میباشد.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS