زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
ماموریت                                                                                                             
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه مسؤولیت های ذیل را بعهده دارد:

1. کار و همکاری نزدیک با تمویل کننده گان بمنظور طرح و تنظیم بهتر پروگرام های شان درهماهنگی با دیدگاه کمیسیون  مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
2. تلاش برای گسترش حمایت تمویل کننده گان جهت همکاری با وزارت خانه کلیدی و ریاست های محلی مربوط.
3. اداره و مدیریت پروسه  استخدام افراد مسلکی و متخصص بر اساس اصل شایستگی و رقابت آزاد و گسترش ظرفیت پایدار کاری در سطح مرکز و ولایات.
4. همکاری جهت ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رهبری و اشتراک در فعالیت ها مسلکی و دیگرپلان ها و راهکار ها.                                           


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS