زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروژه انکشاف نهاد های داخلی (NIBP)                                                                            
پروژه انکشاف نهاد های داخلی (NIBP)
مرور کلی

پروژه انکشاف نهاد های داخلی با بودجه بالغ بر 115 میلیون دالر امریکایی که میان پروگرام توسعه ملل متحد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امضا گردیده،  بر مبنای تجارب مؤفقانه پروژه های پروگرام توسعه ملل متحد هریک پروژه ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان (CAP) و پروژه توسعه رهبری خدمات عامه (CSLD) ترتیب گردیده و جهت تطبیق این پروژه، تجارب حاصله از پروژه های CAP و CSLD تحت یک چهارچوب واحد بمنظور فراهم آوری کمک و همکاری های لازم، منسجم و فراگیر برای دولت  بمنظور ارتقای ظرفیت ها درسطح ولایات و ولسوالی ها استفاده میگردد. براساس ارزیابی های مستقل، روش های عملی برای ارتقای ظرفیت ها از طریق پروژه های CAP و CSLD موفق بوده است.هدف این پروژه حمایت از دولت افغانستان جهت اتخاذ مسؤولیت در قبال تحکیم و توسعه روش های مؤثر برای ارتقای ظرفیت ها و ایجاد تغییر در روند اجراآت ادارات دولتی میباشد. 

قرار است پروژه مذکور در مدت چهار سال آینده با استفاده از روش های منسجم برای ارتقای ظرفیت ها در عرصه های مختلف اداری، سازمانی و نیز ارتقای ظرفیت هر یک از کارمندان که هدف عمده و اساسی این پروژه را تشکیل میدهد، تطبیق شده و منجر به عرضه خدمات با کیفیت از طریق خدمات ملکی کاراء، منظم و آموزش دیده میگردد. نتایج محسوس این پروژه شامل استفاده مؤثر از بودجه و ایجاد ساختار منظم سازمانی و کارمندان آموزش دیده بر اساس لیاقت و شایستگی میباشد.  

انکشاف پالیسی آموزش کارمندان داخلی طوریکه در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تذکر یافته است و نیز فراهم آوری کمک و همکاری نهادی با انستیوت خدمات ملکی افغانستان به حیث یک نهاد عمده برای آموزش کارمندان ملکی و همچنان انکشاف زیربنای این انستیتیوت و بهبود منابع بشری آن جهت انجام مسؤولیت های عمده، به عهده این پروژه میباشد.

جهت حصول اطمینان از هماهنگی کافی استراتیژیک، پروژه انکشاف نهاد های داخلی در قسمت مدیریت و هماهنگی روند اصلاح اداره عامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را کمک نموده و نیز کمیسیون بین الوزارتی مربوط به ارتقای ظرفیت ها را غرض ایجاد و توسعه ریاست مربوطه اش همکاری مینماید. 

اهداف برنامه:
هدف اساسی این پروژه ایجاد نیروی کار قابل و مؤثر از طریق توسعه نهاد های خدمات ملکی در سطح ملی و محلی و  ایجاد یک میکانیزم حسابده و استفاد مؤثر از منابع جهت عرضه خدمات بهتر به مردم افغانستان میباشد.

تطبیق پروژه:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به حیث یک اداره دولتی و همکار با این پروژه در جهت تطبیق این پروژه مستقیماً مسؤول میباشد. ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عنوان همکار تطبیقی در قسمت مدیریت این پروژه بشمول نظارت و ارزیابی عملکرد های این پروژه، نتایج متوقعه و استفاده مؤثر از منابع این پروژه مسؤولیت دارد


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS