زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروگرام جذب متخصصین افغان مقیم در کشورهای اتحادیه اروپا(PAEP/ EU)                                             
پروگرام جذب متخصصین افغان مقیم در کشورهای اتحادیه اروپا(PAEP/ EU)

مرور کلی :پروگرام جذب متخصصین  افغان مقیم در کشورهای اتحادیه اروپا با همآهنگی نزدیک پروگرام خدماتی  صندوق امانت برای بازسازی افغانستان بمنظور شناسایی  و استخدام متخصصین افغان مقیم کشور های جامعه اروپا جهت تلاش در بازسازی افغانستان طرح شد. البته این پروگرام با استخدام  و جابجا کردن متخصصین با تجربه افغان در ادارات دولتی افغانستان سعی میکرد تا ازطریق پالیسی سازی و ارتقای ظرفیت نهادی ادارات عامه افغانستان مصدرخدمت شود.

هدف این پروگرام که دراوایل سال 2007 میلادی آغازشد، شناسایی و استخدام تقریباً 22 تن افغان با تجربه  مسلکی در ادارات دولتی بود که از تجارب خوب بازسازی و انکشافی افغانستان برخورداربوده و بتوانند جهت آوردن  اصلاحات در ادارات دولتی  و پالیسی سازی نقش ارزنده ی را بازی نمایند.
اهداف پروژه:هدف اساسی این پروگرام  تقویت و ایجاد سیستم استخدام بر بنیاد اصل لیاقت و شایستگی و ارائه طرزالعمل های ضروری جهت شناسایی  و استخدام تقریبـاً 22 تن متخصصین افغان با تجربه و مسلکی مقیم  در کشورهای اتحادیه اروپا و جا بجا کردن آنان در ادارات دولتی ملکی افغانستان  جهت عرضه خدمات بهترمیباشد.

پروسه مقدماتی استخدام پروگرام متخصصین افغان مقیم در اتحادیه اروپا سازمان بین المللی مهاجرت بعهده داشت که شامل پخش اعلانات کاریابی، تهیه و ترتیب فورمه های ستندرد درخواست، جمع آوری درخواست ها از کاندیدان، تهیه معلومات جهت یابی به متخصصین و پیشبرد تمام امورات مالی و اداری میشد. که بعداً کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ازطریق کمیته اجرائیوی و دارالانشاء ارتقای ظرفیت ها برای پروگرام مذکور یک رهنمود استراتیژیک طرح و تهیه نمود که درآن موضوع اولویت دهی ادارات دولتی برای متخصصین  و دریافت، بررسی، موافقه پتشنهاد شغلی، انتخاب نامزد ها و انتقال تصمیم گیری به وزارت های منتخب، کمیته اجرائیوی و سازمان بین المللی مهاجرت پیشنهاد شده بود.


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS