زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
برنامه ها                                                                                                            
برنامه ها
برنامه هاې رياست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها

اهداف مهم ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها  شایسته و موثر ساختن  خدمات ملکی افغانستان و حمایت از پروسه ملی اصلاحات و روند بازسازی کشور میباشد. ریاست عمومی از طریق گمارش افراد مسلکی و متخصص در وزارت خانه ها و ادارات دولتی ظرفیت ها را انکشاف میدهد : ریاست عمومی تا حال پروژه های ذیل طرح و تطبیق کرده است.

1.    پروگرام ظرفیت برای مدیریت (MCP)
2.    پروژه انکشاف نهاد های داخلی (NIBP)
3.    پروژه آزمايشی محلی ( SNLP)
4.    پروگرام متخصصین افغان مقیم خارج از کشور (AEP )
5.    پروگرام شمولیت جانبی  (LEP)
6.    پروگرام ظرفیت برای خدمات عامه افغانستان (CAP)
7.    پروگرام جذب متخصصین افغان مقیم در کشورهای اتحادیه اروباPAEP/ EU) )


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS