زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
مسیر استراتیژیک                                                                                                  

مسیر استراتیژیک :

 هشت موضوع ذیل خلاصۀ اهداف و فعالیت های  است که ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها آنرا طبق پلان ستراتیژیک سه ساله خود الی (  03 سرطان/1392/  اول جون 2013) برآورده میسازد و این اهداف بخش مهم اصلاحات اداری را تشکیل میدهد.

ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها ازطریق برنامه های مختلف ارتقای ظرفیت ها از وزارت خانه ها و ادارات دولتی در مرکز وولایات کشور به طور دوامدار حمایت می نماید. و همچنان با استخدام متخصصین با تجربه و مسلکی در ادارات خدمات ملکی افغانستان میکوشد تا ادارات تقویه و تغیر در آن رونما گردد.
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها با استفاده از ابتکارات مختلف، ازطریق ایجاد میکانیزم ستراتیژیک همآهنگی در برنامه های  مختلف ارتقای ظرفیت ها ی دولت اسلامی افغانستان  تلاش مینماید،  تا این برنامه ها به شکل موثرتطبیق گردد.
ریاست عمومی طرح  و مدیریت برنامه ها در همکاری و همآهنگی با دیپارتمنت های دیگر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مسؤل تهیه و انکشاف پلان ستراتیژیک کمیسیون نیز میباشد.  
ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها با حمایت از تصمیم کنفرانس کابل مبني بر اجرای ارزیابی های ظرفیتی ادرات، پروسه اجرای ظرفیت های تخنیکی ادارات دولتی را،  درمرکز و ولایات کشور به پیش میبرد که معلومات جمع آوری شده از ارزیابی ها مورد استفاد مؤثر وزارت مالیه جهت حمایت  و اجرا درست بودجه میگردد.
روابط با تمویل کننده گان بهتر تنظیم گردیده است و مستقیماً حمایت کننده دیگاه و اهداف ستراتژیک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده و همکاری مؤثر را  وانمود میکند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با یک موقف عالی با تمام بخش های ادارات تمویل کننده گان همکاری نموده و دستآورد ها را تعمیم می بخشد.  • عنصر مبارزه علیه مواد مخدر( درس دو ساعته ازطرف دونرها)  اکنون درهر پروژه درنظر گرفته میشود. ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها امور مالی و عملیاتی و پروسه استخدام افراد را با دقت کامل نظارت میکند تا شفافیت پروسه زیر سوال نرود. تمام عناصر فساد شناخته شود و افراد تنها به اساس شایستگی گماشته شوند.ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها از تقرر افراد مسلکی و شایسته در وزارت های مهم و ریاست های مربوط در ولایات حمایت میکند تا بتوانند اصلاحات را بمیان بیاورند
پلان ارتباطات  ستراتیژیک و بازاریابی ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها: 
o جلب کمک های تمویل کننده گان مختلف
o بهبود ارتباطات کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارات دولتی به سطح مرکز و ولایات
هماهنگی داخلی ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها: تبادله معلومات و تشریک مساعی باید پیشرفت قابل ملاحظه نماید. بخاطر:
o مدیران بخش های مربوط جهت تهیه پلان ستراتیژیک برای دو ماه تشریک مساعی کردند و تجارب خود را درمیان گذاشتند.
o ادامه استفاده از تیم ارشد پلان سازی.
o آگاهی تیم از پروسیجرهای ستندرد عملیاتی، فارم های  ستندردکاری روزمره و فورمه های مختلف دیگر.
انکشاف ظرفیت کارکنان ریاست عمومی طرح  و مدیریت برنامه ها ، تهیه و ارائه پریزنتیشن های مختلف آموزشی  سبب اجراآت موثر و کارا میگردد و کارکنان به علاقمندی خاص امورات خویش را به پیش میبرند.
تلاش های بخش نظارت و ارزیابی ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها  در حمایت از یک برنامه تمویل کننده گان تجارب گسترده ی را  در زمنیه استخدام و بهبود مهارت های مجموعه افراد مسلکی در ادارات فراهم گردانیده است.

 


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS