زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروژه آزمایشی ولایتی(Sub-National)
مرور کلی:

پروژه آزمایشی ولایتی ظرفیت برنامه ریزی، طراحی و اجرائیوی ادارات دولتی را در سطح ولایات افزایش داده و پیشتبانی مینماید. این پروژه متشکل از 5 مرحله به شمول ارتقای ظرفیت، تشکیل و تقویت سیستم ها و فرآیند ها و یک مرحله آموزشی بوده. با وجود محدودیت های زمانی (شش ماه) و امنیتی این پروژه در ولایات هرات و ننگرهار موفقانه به پایه اکمال رسید.همچنان برعلاوه اینکه ولایت های هرات و ننگرهار بر حسب ارائه خدمات و تشکیلات در تناسب به دیگر ولایات توسعه یافته اند، اما باز هم ارزیابی  از ظرفیت مدیریت پروژه ای ریاست های تعلیم و تربیه، صحت عامه و زراعت این ولایات با پشتکار  صورت گرفته است. در این راستا مرحله آزمایشی را به عنوان یک شاخص مناسب جهت گسترش این نوعی ارتقای ظرفیت به وزارت خانه و ولایات دیگر محسوب نمود.
اهداف پروژه:
اهداف اصلی پروژه عبارتند از : توسعه هماهنگی پلانگذاری و عملیاتی میان وزارتخانه ها،  ، اعمال و تقویت ارتباطات مؤثر  در سطح ملی و محلی ، و ایجاد ظرفیت در سطح ولایات

تطبیق پروژه:

ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها ابتکار تطبیق پروژه آزمایشی ولایتی شش ماهه را به خرچ داده تا ظرفیت مدیریت پروژه ای ریاست های ولایتی وزارخانه های صحت عامه، زراعت و معارف را در ولایات ننگرهار و هرات افزایش دهد. این پروژه آزمایشی به کمک مالی ایالات متحده امریکا توسط پروژه حمایت از خدمات ملکی افغانستان تمویل گردیده است.

مرحله آزمایشی پروژه ساحوي  با تلاش  د یپارتمنت طرح و مدیریت پروژه های ریاست عمومی طرح ومدیریت برنامه ها که در آن آقای عبدالهادی جلالی مدیر پروژه های ملی، نمیر الحدیتی و آقای دان سیوفرت مشاروین دفتر حمایت از خدمات ملکی افغانستان  در ریاست عمومی و آقای احمد ضیآ صدیقی مسوول پروژه ها عضویت داشتند، با موفقیت تطبیق گردیده است. همچنان درین تیم 7 تن از مشاورین مدیریت پروژه ها در ریاست های صحت عامه، معارف و زراعت ولا یات ننگرهار و هرات نیز شامل بودند 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS