زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعهد مینماید تا هماهنگی و همکاری اش با جامعه جهانی و ادارات تمویل کننده را تقویت نماید.

R&CB-Coordination-Forum's-1st-Meeting's-Press-Release

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخیراّ یک ابتکار ملی دیگری را که بنام " مجمع هماهنگی اصلاحات و ارتقای ظرفیت "  یاد میگردد، راه اندازی نموده است تا بدین وسیله زمینه را برای تطبیق جامع و بهترهماهنگ شده برنامه با اولویت ملی شماره 3 (NPP3)  فراهم ساخته حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را تقویت نموده و همکاریهای آینده جامعه بین المللی را در رابطه به مسایل استراتیژیک اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی تأمین نماید. با درنظر داشت مأموریت دفتر یوناما، جهت هماهنگ ساختن امور تطبیق برنامه با اولویت ملی شماره 3 (NPP3)، این مجمع توسط رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و آمر بخش امور مدنی دفتر یوناما مشترکاّ رهبری میگردد.

نخستین جلسه مجمع متذکره بتاریخ 19 سنبله  1392 (مطابق 10 سپتمبر 2013) دایر گردید که درآن شرکای ملی و بین المللی و ادارات تمویل کننده اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی اشتراک ورزیده بودند. محترم روح الله عثمانی، رئیس عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محترم الحاج حسن، آمر بخش امور مدنی دفتر یوناما به اشتراک کننده ها خوش آمدید گفته و از همتاهای بین المللی بخاطر استقبال و تقدیر شان ازین ابتکار جدید اظهار سپاس و امتنان نمودند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت تطبیق جامع  برنامه (NPP3) – حکومت کارا و مؤثر افغانستان – و ایجاد یک توافق نظر و تفاهم عمومی بین شرکای ملی و بین المللی در رابطه به مسایل استراتیژیک  اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی تعهد قوی اش را اظهار داشت.  

محترم عثمانی اظهار داشت که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد تا غرض تحقق اهداف و مقاصد استراتیژیک برنامه (NPP3)یک روش واحد را بین حکومت افغانستان و ادارات تمویل کننده ایجاد و تقویه نماید. موصوف روی تقویت هماهنگی و همکاریهای مزید بین نهادهای ذیعلاقه ملی اصلاحات سکتور دولتی و تأمین یک روش یکپارچه ترغرض تحقق این هدف ملی ، سفارش نمود. ایشان افزودند: " حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و همتاهای بین المللی اش جهت ایجاد حکومتداری دوامدار در افغانستان ، که تلاشها برای تأمین امنیت را تقویه نموده و نقش مهمی را در امر تأمین ثبات از طریق یک حکومت مؤثر که نیازمندیهای مردم را برآورده خواهد ساخت، دارای یک هدف عمده مشترک میباشند."

با برجسته ساختن اهمیت اصلاحات و ارتقای ظرفیت متمرکز سکتور دولتی، جهت حفظ و تدوام عرضه خدمات طی دهه انتقالی و تغییر الشکل به مردم افغانستان ، محترم عثمانی افزودند: " جهت حصول اطمینان از قبول مسئولیتها توسط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، برای تقویه ساختارهای دولتی وظایف اساسی ضرورت مبرمی احساس میگردد. با داشتن ساختارهای قوی دولتی، حکومت افغانستان به عرضه خدمات بطور بهتری قادر خواهد شد."

ایشان سپس از تمام همتاهای بین المللی و ادارات تمویل کننده که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را  در انجام مؤفقانه مآموریت اش کمک نموده اند تشکر نموده و تأکید نمود که حکومت افغانستان و ادارات تمویل کننده باید ازین فرصت جهت انکشاف توافق نظر و تفاهم عمومی در پیوند با اصلاحات و ارتقای ظرفیت استراتیژیک غرض ایجاد یک سیستم پایه دار و مؤثرتر حکومت داری استفاده نمایند. موصوف علاوه نمود: " به همان اندازه که آموختن از تجارب دوستان بین المللی ما دارای اهمیت میباشد، همچنان برای افغانستان بذل مساعی و تطبیق پروژه ها بطوری که با شرایط افغانستان "بهتر مطابقت داشته باشد" مهم است.

متعاقباّ ، محترم عبدالهادی جلالی، مشاور ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در مورد پیشرفتها، دست آوردها و وظایفی که در رابطه به تطبیق این برنامه تکمیل گردیده برای اشتراک کننده ها معلومات ارائه نمود. موصوف همچنان درمورد چالشها و موانعی که فرا راه تطبیق کلی برنامه قرار دارد برای اشتراک کننده ها معلومات ارائه کردند. پرزنتیشن که از طرف آقای جلالی ارائه شد همچنان مشتمل بر معلوماتهای مختصری درمورد اقدامات بعدی و تدابیر تطبیق برنامه میگردید.

اشتراک کننده های جلسه بشمول همتاهای ملی و بین المللی از این ابتکار استقبال نموده و درمورد تعهد شان به این مجمع اطمینان دادند. ایشان مفکوره ایجاد یک پلت فارم واحد برای ایجاد تفاهم عمومی بین همتاهای ملی و بین المللی درمورد مسایل استراتیژیک اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی را منعکس نمودند. همتاهای مذکور جهت تشکیل دادن بخشی از یک تیم بزرگ هماهنگی برای نظارت از پیشرفتها و تطبیق برنامه (NPP3) علاقمندی شان را اظهار داشتند.

 (نمایندگان) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و دفتر یوناما روی تعهد شان درجهت مدیریت مؤثر و تطبیق دوامدار این مجمع هماهنگی تأکید نمودند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان تعهد نمود تا در پیوند به پیشرفت تطبیق برنامه NPP3 و پیگیری تصامیم جلسات ربعوار مجمع هماهنگی به نهاد های ذیریط وقتاّ فوقتاّ گزارشاتی را ارائه نماید. 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS