زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
راپورها                                                                                                             
گزارشها:  ریاست عمومی طرح ومدیریت برنامه ها به تهیه وترتیب گزارشات ربعوار و ماهانه  خویش که درآن فعالیت های مهم بخش های مختلف ریاست عمومی انعکاس مییابد، میپردازد. همچنان این گزاشها حاوی دست آورد ها ومشکلات است که ریاست عمومی در جریان یک ربع به آن مواجه میشود. با نشردوامدار گزاشات، ریاست عمومی به خواننده گان فرصت می دهد تا درباره فعالیت های مهم آن آگاهی داشته باشند 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS