زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

 آغاز ثبت نام و بایومتریک کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی:

فهرست کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی از طریق ویب سایت www.afghanexperts.gov.af و www.jobs.gov.af  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af   در ( 8 لست ) به نشر سپرده شده است.

بدینوسیله به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط امتحان برای بست های پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی رسانیده میشود که جهت ثبت نام و راجستر در سیستم بایومتریک به یکی از محل های تعیین شده از جانب وزارت تحصیلات عالی طبق تقسیم اوقات ذیل همراه با تذکره و یا پاسپورت، یک قطعه عکس و فورم ثبت بایومتریک مراجعه نمایند.  

شماره

عنوان بست

تاریخ راجستریشن به سیستم بیومتریک

محل راجستریشن به سیستم بیومتریک

1

سرتیم

ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 7 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

2

کارمند تطبیق آرشیف

ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 7 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

3

ناظر ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

4

مامور اداری

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

5

مدیر مرکز ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

6

همکار ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

7

کارمند ثبت نام

  ساعت هشت صبح روز شنبه مورخ 9 ثور 1396

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

 

8

همکار اجتماعی

  ساعت هشت صبح روز شنبه مورخ 9 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

 همچنان به اطلاع آنعده از کاندیدان که اسامی شان درج لست های شارت لست بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی می باشد و نتوانسته اند طی دو روز گذشته ثبت بیومتریک نمایند رسانیده میشود که پروسه ثبت بیومتریک برنامه الی روز یکشنبه  10 ثور 1396 در محلات یاد شده ادامه دارد.

نوت: فورم ثبت بایومتریک برنامه و لست واجدین شرایط در قسمت لینک های دانلود صفحه هذا قابل دسترس می باشد.

  1. دانلود لست واجدین شرایط بست سرتیم برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  2. دانلود لست واجدین شرایط بست کارمند تطبیق آرشیف برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  3. دانلود لست واجدین شرایط بست ناظر ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  4. دانلود لست واجدین شرایط بست مامور اداری برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  5. دانلود لست واجدین شرایط بست مدیر مرکز ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  6. دانلود لست واجدین شرایط بست همکار ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  7. دانلود لست واجدین شرایط بست کارمند ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  8. دانلود لست واجدین شرایط بست همکار اجتماعی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکبار دیگر بالای تعهد اش جهت بذل مساعی دوامدار ارتقای ظرفیتهای داخلی، تأکید نمود.

پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP)  یک پروژه ملی/داخلی ارتقای ظرفیت میباشد که در هر سه سطح نهادی، ساختاری و انفرادی به هدف بهبود بخشیدن عرضه خدمات از طریق خدمات ملکی پاسخگو، منظم و کارا ظرفیت ها را ارتقاء میبخشد. این پروژه که در جنوری 2010 آغاز گردید رو به اختتام بوده و در دسمبر 2013 پایان می یابد. درجریان این چهار سال، پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP) تعدادی از وزارت های کلیدی چون وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت وهوا نوردی ، وزارت شهداء و معلولین و امور اجتماعی ، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، وزارت صحت عامه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  و واحدهای ولایتی آنها را حمایت نموده است. 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعهد مینماید تا هماهنگی و همکاری اش با جامعه جهانی و ادارات تمویل کننده را تقویت نماید.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخیراّ یک ابتکار ملی دیگری را که بنام " مجمع هماهنگی اصلاحات و ارتقای ظرفیت "  یاد میگردد، راه اندازی نموده است تا بدین وسیله زمینه را برای تطبیق جامع و بهترهماهنگ شده برنامه با اولویت ملی شماره 3 (NPP3)  فراهم ساخته حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را تقویت نموده و همکاریهای آینده جامعه بین المللی را در رابطه به مسایل استراتیژیک اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی تأمین نماید. 

یک برنامه اصلاحی و ارتقاء ظرفیت که رهبری آنرا افغانها بعهده دارند


واحد حمایت پروژه وزارت مالیه و واحد حمایت پروژه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مباحثات تخنیکی مفصلی را با وزارتهای ذیعلاقه راه اندازی نموده اند. درین نشستها پرزنتیشن مفصلی به مقامات رهبری ارشد (بشمول وزراء، معینان، رؤسای عمومی و سایر کارمند ارشد)وزارتهای ذیل ارائه گردید:

مرحله جدید رقابت آزاد در بست های اول و دوم از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR)

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطابق هدایت مقام محترم ریاست جمهوری و در راستای پیشبرد پروسه اصلاحات اداری در کشور، به هدف بلند بردن ظرفیت ها و بهبود در کیفیت ارائه خدمات بهتر و موثرتر اداره خدمات عامه، اقدام به برگزاری امتحان عمومی برای پست های وظایف مشترک برخی وزارت ها تحت پوشش برنامه جدید ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) نمود تا از این طریق متقاضیان بیشتر وارد پروسه رقابت آزاد شده و از میان آنان افرادی که به اخذ بلندترین نمره نایل می شوند جذب دستگاه اداری دولت گردند.

حامد کرزی: مصئونیت و امید کارمندان دولت به آینده، شرط اساسی رشد خدمات ملکی در افغانستان است

6 جدی 1390 - حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در دیدار با شماری از متخصصین ادارات ملکی کشور گفت: مصئونیت و امید کارمندان دولت به آینده، شرط اساسی رشد خدمات ملکی در افغانستان است و من تلاش دارم تا ختم دوره ای ریاست جمهوری خویش خدمات ملکی را از طریق قانون گذاری و تهداب گذاری مطابق قانون، به افغانستان بیآوریم تا آنهای که در اداره افغانستان خدمت می کنند، 

جلالتمآب حامد کرزی از دست آورد های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در راستای ایجاد تغییرات اساسی و انکشاف دوامدار خدمات ملکی، ستایش کرد.

در نشست که به تاریخ 6 جدی 1390 به اشتراک جلالتمآب حامد کرزی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، داکتر احمد مشاهد رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روح الله عثمانی رییس عمومی طرح ومدیریت برنامه های کمیسیون و شماری از متخصصین ادارات ملکی کشور،  درارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، 

سیمینار پیرامون مبارزه علیه فساد اداری مامورین بلند رتبه افغانستان درسیمینار تجارب سینگاپور و جاپان مبنی بر مبارزه با فساد اداری در سینگاّپور اشتراک کردند

د افغانستان لوړرتبه چارواکو په سینګاپورکې د اداری فساد پرخلاف د مبارزې په اړه د سینګاپوراو جاپان د تجربو په سیمینار کې ګډون وکړ
د افغانستان د بیلابیلو ادارو او په هیواد کې دمیشتوبهرنیو بنسټونود لوړرتبه کارکوونکو یوې اتلس کسیزی ډلی په سینګاپور کې د اداری فساد پرخلاف دمبارزې په سیمینارکې چې د ۲۰۱۱ کال د جولاې له اتلسمې نه د دغې 

دوام سعی و تلاش جهت تآمین صلح و حکومت سازی

نشست منطقوی افریقا این فرصت را بوجود آورد تا افغانستان تجارب خویش را شریک سازد
ادیس ابابا، ایتوپیا از تاریخ 7 الی 9 سپتمبر 2011
جلسه منطقوی افریقا تحت عنوان تـآمین صلح و حکومت سازی در ادیس ابابا تدویریافت.  درین جلسه آقای روح الله عثمانی رییس عمومی طرح و مدیریت برنامه های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و احمد جاوید جلالی رییس عمومی بودجه وزارت مالیه افغانستان

افغانستان همکاری انستیتوت تکنالوژی آسیا را با کشورما مهم میداند

یک هیات افغانی از کار که توسط انستیتوت تکنالوژی آسیا انجام  شده است احساس خوشی کرده و گفته است که ماحول اکادیمیک انستیتوت آسیایی توجه آنان را به خود جلب کرده است. این هیآت همچنان خواستار یک چهارچوب جهت  امضای مواقتنامه  با انستیتوت تکنالوژی آسیایی شده است و ازنماینده گان انستیتوت مذکور دعوت به عمل آورده اند تا به کابل سفر نمایند، و موافقت نامه  مذکور را به شکل رسمی تحت غور و بررسی قرار دهند.

دولت افغانستان در همکاری با اداره انکشافی سازمان ملل متحد تلاش مینماید تا ظرفیت ها رادر خدمات ملکی انکشاف دهد

دولت افغانستان با راه اندازی تریننگ ها مختلف برای کارکنان خدمات ملکی درداخل و خارج ازكشور،  ظرفیت های کارکنان خدمات ملکی را انکشاف میدهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی در همکاری با اداره انکشافی سازمان ملل متحد با طرح و تطبیق پروژه انکشاف نهاد های داخلی جهت پاسخگویی به نیازمندی های ظرفیتی و مسلکی میخواهد سطح د انش کارکنان خدمات ملکی را بالاببرد.

اولویت دهی به حکومت سازی و تأمین صلح در دولت های ضعیف

توجه به ثبات سیاسی، امنیت، عدالت و رشد اقتصادی قبل  از بدست آوردن اهداف انکشافی هزاره (MDG)

درجون 2011 افغانستان  درجمله یکی از چهل کشور بحران زده و متأثرازمشکلات شامل شد، شرکای بین المللی و  سازمان های ملکی جهت اشتراك درمذاکره بین المللی پیرامون حکومت سازی و تامین صلح در مونروویا لایبریا گرد هم جمع آمدند تا درباره کمک و همکاری با کشورهای  ضعیف ومتأثر ازمشکلات  روی  راه حل ها وامکانات بیرون رفت ازین مشکلات گفتگو نمایند.

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS