زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
اخبار و رویدادها تمام اخبار
اطلاعیه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

 آغاز ثبت نام و بایومتریک کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی:

فهرست کاندیدان واجد شرایط امتحان بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی از طریق ویب سایت www.afghanexperts.gov.af و www.jobs.gov.af  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af   در ( 8 لست ) به نشر سپرده شده است.

بدینوسیله به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط امتحان برای بست های پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی رسانیده میشود که جهت ثبت نام و راجستر در سیستم بایومتریک به یکی از محل های تعیین شده از جانب وزارت تحصیلات عالی طبق تقسیم اوقات ذیل همراه با تذکره و یا پاسپورت، یک قطعه عکس و فورم ثبت بایومتریک مراجعه نمایند.  

شماره

عنوان بست

تاریخ راجستریشن به سیستم بیومتریک

محل راجستریشن به سیستم بیومتریک

1

سرتیم

ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 7 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

2

کارمند تطبیق آرشیف

ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 7 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

3

ناظر ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

4

مامور اداری

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

5

مدیر مرکز ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

6

همکار ثبت نام

ساعت هشت صبح روز جمعه مورخ 8 ثور 1396

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

7

کارمند ثبت نام

  ساعت هشت صبح روز شنبه مورخ 9 ثور 1396

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

 

8

همکار اجتماعی

  ساعت هشت صبح روز شنبه مورخ 9 ثور 1396

پوهنتون پولتخنیک

 همچنان به اطلاع آنعده از کاندیدان که اسامی شان درج لست های شارت لست بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی می باشد و نتوانسته اند طی دو روز گذشته ثبت بیومتریک نمایند رسانیده میشود که پروسه ثبت بیومتریک برنامه الی روز یکشنبه  10 ثور 1396 در محلات یاد شده ادامه دارد.

نوت: فورم ثبت بایومتریک برنامه و لست واجدین شرایط در قسمت لینک های دانلود صفحه هذا قابل دسترس می باشد.

  1. دانلود لست واجدین شرایط بست سرتیم برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  2. دانلود لست واجدین شرایط بست کارمند تطبیق آرشیف برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  3. دانلود لست واجدین شرایط بست ناظر ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  4. دانلود لست واجدین شرایط بست مامور اداری برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  5. دانلود لست واجدین شرایط بست مدیر مرکز ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  6. دانلود لست واجدین شرایط بست همکار ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  7. دانلود لست واجدین شرایط بست کارمند ثبت نام برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
  8. دانلود لست واجدین شرایط بست همکار اجتماعی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یکبار دیگر بالای تعهد اش جهت بذل مساعی دوامدار ارتقای ظرفیتهای داخلی، تأکید نمود.

پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP)  یک پروژه ملی/داخلی ارتقای ظرفیت میباشد که در هر سه سطح نهادی، ساختاری و انفرادی به هدف بهبود بخشیدن عرضه خدمات از طریق خدمات ملکی پاسخگو، منظم و کارا ظرفیت ها را ارتقاء میبخشد. این پروژه که در جنوری 2010 آغاز گردید رو به اختتام بوده و در دسمبر 2013 پایان می یابد. درجریان این چهار سال، پروژه انکشاف نهادهای داخلی (NIBP) تعدادی از وزارت های کلیدی چون وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت وهوا نوردی ، وزارت شهداء و معلولین و امور اجتماعی ، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، وزارت صحت عامه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  و واحدهای ولایتی آنها را حمایت نموده است. 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعهد مینماید تا هماهنگی و همکاری اش با جامعه جهانی و ادارات تمویل کننده را تقویت نماید.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اخیراّ یک ابتکار ملی دیگری را که بنام " مجمع هماهنگی اصلاحات و ارتقای ظرفیت "  یاد میگردد، راه اندازی نموده است تا بدین وسیله زمینه را برای تطبیق جامع و بهترهماهنگ شده برنامه با اولویت ملی شماره 3 (NPP3)  فراهم ساخته حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را تقویت نموده و همکاریهای آینده جامعه بین المللی را در رابطه به مسایل استراتیژیک اصلاحات و ارتقای ظرفیت سکتور دولتی تأمین نماید. 

یک برنامه اصلاحی و ارتقاء ظرفیت که رهبری آنرا افغانها بعهده دارند


واحد حمایت پروژه وزارت مالیه و واحد حمایت پروژه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مباحثات تخنیکی مفصلی را با وزارتهای ذیعلاقه راه اندازی نموده اند. درین نشستها پرزنتیشن مفصلی به مقامات رهبری ارشد (بشمول وزراء، معینان، رؤسای عمومی و سایر کارمند ارشد)وزارتهای ذیل ارائه گردید:


 
 

داکتراحمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیDr. Mushahid

مهمترین دستآورد اصلاحات نهادینه ساختن نسبی فرهنگ تغییرو مدیریت تغییر دراداره ملکی افغانستان است، که تحقق تمام ستراتیژی ها او اهداف دیگر بر شالوده آن استوار می باشد، مدیریت تغییر میتواند از تغییرفردی و کدری تا تغییرسازمانی، تغییردرپروسه ها، قوانین و طرزالعمل ها و مهمتراز همه تغییر در ظرفیتها وتوانایی فرد، اداره و سازمان باشد

جلالتمآب فاروق ورگ   
  وزیر معارف Farooq Wardak

برنامه ظرفیت برای مدیریت یکی ازبرنامه های مفید و موثر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میباشد که با استخدام افغان های متخصص باعث تقویت وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی از نظر ظرفیتی گردیده، زمینه ساز آوردن اصلاحات و تغييرات محسوس دركشور خاصتا در وزارت معارف گردیده است. باید خاطرنشان ساخت که سال های1388 و 1389 از لحاظ اصلاح ادارۀ عامه و تطبیق سیستم جدید رتب و معاش؛ سالی پر از دستآوردهای چشمگیر در وزارت معارف بوده است. معلومات بیشتر
نکات مهم
بخش نظارت و ارزیابی ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها بعد از انکشاف و تهیه رهنمود جامع نظارت و ارزیابی برنامه ظرفیت برای مدیریت با روش های مربوط آن، یک میتود عملی ارزیابی راغرض بررسی پروسه کاری  آنعده ادارات دولتی اتخاذ کرده است، که از طریق برنامه ظرفیت برای مدیریت مستفید شده اند.بخش نظارت و ارزیابی تا حال 76 ارزیابی ادارات دولتی  را که شامل 48 ارزیابی مقدماتی، 13 ارزیابی شش ماهه، 7 ارزیابی یک ساله و 8 ارزیابی دوساله است،  اجرا نموده است.تیم نظارت و ارزیابی سعی میورزد که تا دست آورد های متخصصین برنامه ظرفیت برای مدیریت را بر اساس اهداف تعیین شده و نتایج متوقعه اندازه گیری نماید. درپایان اجراي ارزيابي  تیم مذکور یک گزارش را که درآن نتایج و سفارشها شامل است  با مستفید شونده گان و شرکا درمیان میگذارد.
 
معلومات بیشتر
 

 
اشتراک
آدرس الکترونيکي:
داستان های موفقیت
  
آقای احمد نجیب بیضایی
 
خانم ضیاگل سلجوقی
 
آقای ایمل مرجان
 
معلومات بیشتر
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
   
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
 
معلومات بیشتر
آمار
 
Performance Ratio Graph
معلومات بیشتر

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS